OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Niniejszym zgodnie z Art. 13 oraz Art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:RODO”), Spółka NEVV Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, (dalej Spółka”) informuje o zasadach
przetwarzania w Spółce Państwa danych osobowych:
1. Kto jest administratorem moich danych osobowych? Administratorem Pani/Pana
danych osobowych jest spółka pod firmą NEVV Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Synów Pułku 4, lokal 70, 01-354
Warszawa.
2. Jakie są cele (przesłanki) przetwarzania przez Spółkę moich danych osobowych?
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: reklamowych,
statystycznych, marketingu bezpośredniego, promocji, informacji o prowadzonej
przez Spółkę działalności, w celu wykonania umowy, której jest Pani / Pan stroną
lub do podjęcia na Pani / Pana żądanie działań, które mogą okazać się konieczne do
zawarcia z nami jakiejkolwiek umowy, wreszcie także do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych
wskazanych w dalszej części niniejszej informacji.
W każdym przypadku przetwarzania danych osobowych przez naszą Spół kę,
zachodzi przynajmniej jedna z powyższych przesłanek. Spółka nie przetwarza
danych osobowych, jeżeli nie jest w stanie wykazać niezbędności przetwarzania dla
realizacji któregokolwiek z powyższych celów.
3. Skąd Spółka posiada moje dane osobowe? Dane osobowe pozyskaliśmy zapewne
bezpośrednio od Pani / Pana takie jest zasadnicze źródło pochodzenia danych,
którymi dysponuje Spółka. Najczęściej więc poprzez bezpośredni kontakt Pani /
Pana ze Spółką bez względu na to, kto kontakt ten zainicjował.
Może się jednak zdarzyć, że nie przekazywała/-ł nam Pani / Pan swoich danych
osobowych w takim przypadku Pani / Pana dane osobowe pochodzą najczęściej od
Pani / Pana osób najbliższych lub bezpośrednich współpracowników, którzy
kontaktując się z nami z jakichś powodów uznali, że powinniśmy dysponować także
Pani / Pana danymi osobowymi. Najczęściej chodzi o sytuacje, gdy Spółka swoje
działania ma adresować nie tylko bezpośrednio wobec osoby, która zwróciła się do
Spółki, ale na prośbę tych osób również wobec zainteresowanych osób trzecich,
które nie występują bezpośrednio do Spółki lub nie inicjują w tym zakresie
jakiegokolwiek kontaktu ze Spółką (chodzi tu np. o osoby wskazane „do
wiadomości” w liście adresowej w zapytaniach mailowych kierowanych do Spółki).
Często też musimy dysponować danymi osób, które nam bezpośrednio ich nie
udostępniły, aby móc zawrzeć w sposób prawidłowy umowę dotyczącą nabycia
produktów Spółki ze wszystkimi właściwymi podmiotami (np. w razie
nabywania lokalu przez małżonków lub przez kilka osób na współwłasność w
pewnym momencie dysponujemy danymi obojga małżonków lub wszystkich
przyszłych współwłaścicieli nawet wtedy, gdy w tej sprawie występuje do Spółki
bezpośrednio tylko jeden z małżonków lub jeden z przyszłych współwłaścicieli).
W chwili, gdy znaleźliśmy się w posiadaniu Pani / Pana danych w sposób opisany
powyżej, możemy podejmować wobec Pani / Pana dozwolone działania dla
realizacji celów, które zostały opisane w pkt. 2 powyżej.
4. W sytuacji, gdy Spółka nie pozyskała ode mnie moich danych, jakie kategorie
moich danych Spółka przetwarza? Spółka najczęściej przetwarza dane osób, od
których bezpośrednio ich nie pozyskała, w zakresie: danych identyfikujących (imię /
imiona, nazwisko / nazwiska, płeć, wiek, stan cywilny, rodzaj ustroju majątkowego
panującego w małżeństwie /jeśli dotyczy/, nr PESEL, NIP, rodzaj i numer dowodu
tożsamości) oraz danych kontaktowych (adres kontaktowy, adres e-mail, nr telefonu
kontaktowego).
W przypadku osób – przedstawicieli osób prawnych / piastunów organów osoby
prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej
dysponujemy także informacjami o zajmowanym stanowisku lub funkcji w
strukturach takiej osoby prawnej / jednostki organizacyjnej.
Zakres danych osobowych, które Spółka przetwarza, zależy od indywidualnej
sytuacji i potrzeby i może być żny; staramy się podejmować działania,
aby minimalizować potrzebę posiadania określonych kategorii danych.
5. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania przez Spółkę moich danych
osobowych? Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO
przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych, a w przypadku Spółki mamy
do czynienia, zasadniczo, z trzema podstawami prawnymi przetwarzania danych
osobowych:
Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO zgoda osoby, której dane dotyczą, na
przetwarzanie danych ta przesłanka legalności przetwarzania danych
osobowych występuje w zasadzie wyłącznie wtedy, gdy chcemy dostarczać
Pani / Panu informacji marketingowych, handlowych pochodzących od osób
trzecich (spoza Spółki) lub wtedy, gdy chcemy przetwarzać szczególne rodzaje
danych osobowych (tzw. dane wrażliwe); z uwagi na to, że tego rodzaju
działania podejmujemy niezmiernie rzadko, powyższa podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych w Spółce nie będzie występowała zbyt często;
Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO niezbędność do wykonania umowy, której stroną
jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby,
której dane dotyczą, przed zawarciem umowy ta przesłanka legalności
przetwarzania danych osobowych przez Spółkę będzie wystę powała stosunkowo
często w sytuacji, gdy zawrzemy z Państwem umowę dotyczącą nabycia lub
korzystania z produktu lub produktów Spółki lub będziemy podejmowali na
Państwa żądanie czynności przygotowawcze do zawarcia takiej umowy;
Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO prawnie uzasadniony interes realizowany przez
administratora danych ta przesłanka będzie występowała najczęściej.
Dotyczy ona przypadków, gdy przetwarzanie danych osobowych jest
uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby.
6. Czym przejawia się prawnie uzasadniony interes realizowany przez
administratora danych? Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest
marketing produktów własnych Spółki oraz potrzeba realizacji zasadniczego
przedmiotu działalności Spółki, jakim jest działalność deweloperska oraz związana z
zarządzaniem własnymi nieruchomościami. W tym celu przetwarzamy Pani / Pana
dane, aby:
móc się z Panią / Panem kontaktować, w tym w ramach podejmowanych
dozwolonych działań marketingowych, w szczególności i za Pani / Pana
zgodą – przez e-mail oraz telefon;
obsługiwać Pani / Pana prośby, wystąpienia, zapytania, etc. przekazywane
w szczególności Działowi Sprzedaży lub (gdy dotyczy) Działowi Technicznemu
lub przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost
z wykonaniem jakiejkolwiek umowy zawartej ze Spółką;
móc organizować programy lojalnościowe, konkursy oraz akcji promocyjne,
w których Pani / Pan może wziąć udział;
móc ulepszać nasze produkty i dopasowywać je do potrzeb i wygody
przyszłych użytkowników / nabywców lokali w naszych inwestycjach
deweloperskich;
móc dochodzić roszczeń w tym prowadzić windykację należności oraz
bronić się przed roszczeniami skierowanymi do Spółki, także w ramach
postępowań sądowych, arbitrażowych, mediacyjnych, egzekucyjnych,
móc prowadzić analizy statystyczne;
przechowywać dane dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnić
rozliczalność (tj. wykazać, że Spółka spełnia obowiązki wynikające z
przepisów prawa);
dodatkowo, przepisy prawa mogą wymagać od nas przetwarzania Pani / Pana
danych dla celów podatkowych, rachunkowych i sprawozdawczych.
7. Komu zgodnie z prawem Spółka może udostępnić moje dane osobowe? Pani /
Pana dane osobowe, w zależności od konkretnej potrzeby uzasadnionej łączącym
nas stosunkiem prawnym lub faktycznym, mogą być udostępniane: (1) bezpośrednim
doradcom marketingowym, prawnym i księgowym Spółki – na cele związane z
przygotowaniem warunków oferty nabycia lub korzystania z produktu lub produktów
Spółki oraz dla ich oceny prawno-formalnej; (2) firmom audytorskim – na cele
związane z badaniem sprawozdań rocznych z działalności Spółki; (3) firmie
informatycznej, obsługującej (serwisującej) system teleinformatyczny Spółki; (4)
operatorowi systemu CRM, z którego korzysta Dział Sprzedaży Spółki; (5) wybranym
instytucjom państwowym i organizacjom branżowym zgodnie z obowiązującym w
Polsce ustawodawstwem; (6) naszym zaufanym partnerom na cele związane z
realizacją wspólnych przedsięwzięć; (7) wspólnikom Spółki na cele związane z
realizacją obowiązków sprawozdawczych lub informacyjnych Spółki względem jej
wspólników oraz w celu zapewnienia wykonywania przez wspólników uprawnień
wynikających z posiadania praw udziałowych w Spółce; (8) kancelariom
notarialnym, w celu zawarcia umowy przedwstępnej, deweloperskiej lub
przyrzeczonej lub udzielenia pełnomocnictw, wynikających z zawartej z Panią/
Panem umowy lub przygotowania oświadczeń w formie notarialnej wymaganych do
zawarcia umów ze Spółką; (9) bankom finansującym budowę inwestycji
deweloperskiej, której dotyczy zawarta z Panią/Panem umowa i prowadzącym
indywidualne rachunki mieszkaniowe dla nabywców lokali w tej inwestycji; (10)
bankom lub instytucjom finansującym zakup przez Panią/Pana lokalu, którego
dotyczy zawarta z Panią/Panem umowa; (11) biurom architektonicznym w związku z
zawartymi z Panią/Panem porozumieniami w przedmiocie wykonania lokalu, w tym
w szczególności w związku z tzw. zmianami lokatorskimi w lokalu; (12)
współpracującym ze Spółką firmom zajmującym się projektowaniem, aranżacją lub
wykończeniem wnętrz w Pani/Pana lokalu; (13) podmiotom wykonującym na
zlecenie Spółki czynności techniczne w inwestycji deweloperskiej, której dotyczy
zawarta z Panią/Panem umowa (np. czynności odbioru lokalu, naprawy w lokalu lub
częściach wspólnych, roboty wykończeniowe / instalacyjne w lokalu lub częściach
wspólnych, przeglądy gwarancyjne i w okresie rękojmi); (14) firmom dostawcom
mediów do lokalu i nieruchomości, których dotyczy zawarta z Panią/Panem umowa;
(15) wspólnocie mieszkaniowej oraz zarządcy nieruchomości, w której znajduje się
lokal opisany w zawartej z Panią/Panem umowie; (16) Pani / Pana bezpośrednim
doradcom (prawnym, księgowym, inwestycyjnym, pośredniczącym w nabyciu
lokalu, etc.) – na Pani / Pana wyraźne życzenie.
Powyższy katalog i wyliczenie ma charakter przykładowy i w konkretnej sytuacji
Pani / Pana dane będą przekazywane wyłącznie wybranym odbiorcom oraz zgodnie
z uzasadnioną potrzebą.
8. Czy Spółka będzie przekazywać moje dane osobowe do państwa trzeciego (tj.
spoza EOG) lub organizacji międzynarodowej? Pani/Pana dane osobowe nie będą
przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej bez Pani/Pana
zgody, przy czym możliwe jest przekazanie Pani/Pana danych do państwa trzeciego
w sytuacji, gdy administrator poczty e-mail, z której Pani/Pan korzysta w
kontaktach ze Spółką, korzysta z serwerów zlokalizowanych fizycznie poza EOG (np.
gmail, yahoo, hotmail).
9. Przez jaki okres będą przechowywane w Spółce moje dane osobowe? Pani/Pana
dane osobowe będą przechowywane do czasu istnienia podstawy do ich
przetwarzania czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia,
ograniczenia lub innych działań z Pani / Pana strony ograniczających tę zgodę; w
przypadku niezbędności danych do wykonania umowy przez czas jej wykonywania
oraz czas niezbędny dla realizacji przez strony tej umowy wynikających z niej
roszczeń, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony
interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu (tj. do dnia,
w którym dalsze przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych okaże się
nieuzasadnione ze względu na cel, jakiemu miało służyć).
10. Jakie przysługują mi prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych
przez Spółkę? W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pana danych
osobowych przysługuje Pani/Panu:
prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych
osobowych, jeżeli przetwarzanie Pani / Pana danych w Spółce odbywa się na
tej podstawie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
na podstawie art. 13 ust. 2 lit. c) RODO,
prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,
prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 RODO,
prawo do usunię cia swoich danych, na podstawie art. 17 RODO (prawo to
nie może pozostawać w sprzeczności z obowiązującymi w Polsce aktami
prawnymi),
prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 18
RODO,
p r a w o d o w n i e s i e n i a s p r z e c i w u w o b e c p r z e t w a r z a n i a d a n y c h , n a p o d s t a w i e
art. 21 RODO,
prawo do przenoszenia swoich danych, na podstawie art. 20 RODO,
w p r z y p a d k u u z n a n i a p r z e z P a n i ą / P a n a , i ż p r z e t w a r z a n i e P a n i / P a n a d a n y c h
osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan ponadto prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Czy muszę podać Spółce swoje dane osobowe? Podanie przez Panią/Pana
niezbędnych danych osobowych jest warunkiem zrealizowania przez Spółkę celu, o
którym mowa w pkt. 2 powyżej. Podanie danych ma charakter dobrowolny,
jednakże konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości wykonania przez
Spółkę czynności, o których mowa w pkt 2 powyżej.
12. Czy Spółka będzie w sposób zautomatyzowany podejmowała wobec mnie
decyzje lub prowadziła automatyczne profilowanie (np. z wykorzystaniem
algorytmów)? Spółka nie prowadzi zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz
automatycznego profilowania danych osobowych. Przetwarzanie Pani / Pana danych
będzie odbywało się zarówno w sposób ręczny jak i z wykorzystaniem systemu
teleinformatycznego.
13. Czy w Spółce obowiązują szczególne procedury ochrony moich danych
osobowych? W Spółce przykładamy wyjątkową wagę do ochrony danych osobowych,
które pozyskaliśmy. W tym celu wdrożyliśmy w naszej działalności Politykę Ochrony
Danych Osobowych zgodną z wymogami RODO, której przestrzeganie zapewnia
ochronę powierzonych nam danych osobowych przed nieuprawnionym
przetwarzaniem. Postępowanie zgodnie z wprowadzoną Polityką Ochrony Danych
Osobowych jest dla nas jednym z najważniejszych priorytetów.
Pozdrawiamy,
NEVV SP Z OO.